Tjänster

Begravning, testamenten och bouppteckning

Begravningsbyrån i Y-Län hjälper dig med alla dina frågor och tjänster som rör begravning.

Kyrkliga begravningar

De genomförs efter kyrkans ordning och regler för detta finns med i
kyrkohandboken på sidan 1765 i den Svenska Psalmboken med tillägg.

De genomförs i första hand i kyrka eller kapell och planeras
med den officiant som skall hålla i begravningen.

Borgerlig begravning

Namnet borgerlig bergravning har inget med politik att göra och
därmed kan man tycka att själva namnet är fel. Skulle kanske ha
hetat ”Icke kyrklig begravning”.

Borgerlig begravning kan förättas av någon i släkten eller annan person
som dödsboet känner. Finns inte någon i den kretsen så ordnar vi på
begravningsbyrån detta i samarbete med Er.

En Borgerlig begravning får inte anordnas i kyrkan. Man får inte nyttja präst
eller organist/kantor. Man får nyttja kapell, församlingshem och vaktmästaren.

Om man så vill kan man förlägga begravningen till en annan plats eller lokal
som den avlidne har önskat eller som dödsboet bestämmer. Detta kan ni göra
tillsammans med oss på Begravningsbyrån.

Transporter

Vi utför transporter över hela landet. Hämtar i hem. Bisätter och transporterar till kyrkor eller annan begravningsplats. Vi utför även transporter till krematoriet.

De bilar vi nyttjar är godkända för ändamålet.

Bouppteckning

Bouppteckning är ett viktigt dokument som ska ligga till grund för arvskiftet.

När en person avlider ska bouppteckning upprättas inom tre månader.
Av bouppteckning skall det framgå vilka som är dödsbodelägare, testamentstagare och efterarvingar. Dessa skall kallas till bouppteckningsförättningen.
I bouppteckningen skall sedan både den avlidnes och eventuell maka/make/sambos tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde.
Om dödsboet har små tillgångar kan det vara en dödsboanmälan som lämnas in till kommunen istället för att bouppteckning ska upprättas.
Sedan en person har avlidit måste någon ta hand om den avlidnes tillgångar och sköta betalningar samt ta hand om avveckling av boet.
Om dödsboet inte klarar eller vill göra detta så kan vi hjälpa Er med det genom att en fullmakt utfärdas för detta ändamål. Vi kan hjälpa till med alla dessa tjänster, kontakta oss för mer information.

Gravplatser

Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar,
förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. För den som
vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska
huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att  gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

  Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd. Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de
  olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravnings-platserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

  Vanlig grav
  Vanlig grav för kista, den kan rymma flera kistor. Kan även nyttjas för urnor. Vid gravsättning får anhöriga deltaga.

Urngrav
Den är lite kortare och används efter kremering när urna sätts ner, den kan
rymma flera urnor.Vid gravsättning får anhöriga deltaga.

Minneslund
I minneslunden sprider eller gräver man ner askan efter kremering.
Den platsen är anonym och ingen får deltaga när askan sätts ner.

Askgravlund
Det är en ganska ny företeelse. Där lägger man upp ett antal stenar och
vid nedsättning av aska tar man upp en specifik sten och under den läggs askan. Vid den ceremonin får anhöriga deltaga.